Giải bài 80 Remove Duplicates from Sorted Array II O(N)

interview
leetcode

(Lê Trần Đạt) #1

Đề bài:

Bài giải:

Code Python

class Solution(object):
  def removeDuplicates(self, nums):
    """
    :type nums: List[int]
    :rtype: int
    """
    i = 0
    n = len(nums)
    for j in xrange(n):
      if i < 2 or nums[j] > nums[i - 2]:
        nums[i] = nums[j]
        i += 1
    return i

Nhờ các bạn giải với các ngôn ngữ khác :slight_smile:


Topic tổng hợp các video chia sẻ về interview của ltd
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?