Giải bài 61 Rotate List O(N)

interview
leetcode

(Lê Trần Đạt) #1

Đề bài

Bài giải

Code python

# Definition for singly-linked list.
# class ListNode(object):
#   def __init__(self, x):
#     self.val = x
#     self.next = None

class Solution(object):
  def rotateRight(self, head, k):
    """
    :type head: ListNode
    :type k: int
    :rtype: ListNode
    """
    n = 0
    
    c = head
    while c:
      c = c.next
      n += 1
    if n == 0: return head
    k %= n
    if k == 0: return head
    slow = fast = head
    for _ in xrange(k):
      fast = fast.next
    
    while fast.next:
      fast = fast.next
      slow = slow.next
    
    new_head = slow.next
    fast.next = head
    slow.next = None
    return new_head

Nhờ các bạn submit code ngôn ngữ khác


Topic tổng hợp các video chia sẻ về interview của ltd
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?