Giải bài 42 trapping rain water O(N)

Đề bài:

Bài giải

Code Python

class Solution(object):
  def trap(self, h):
    """
    :type h: List[int]
    :rtype: int
    """
    if not h: return 0
    i, j = 0, len(h) - 1
    max_left = h[i]
    max_right = h[j]
    water = 0
    while i < j:
      if max_left <= max_right:
        water += max_left - h[i]
        i += 1
        max_left = max(max_left, h[i])
      else:
        water += max_right - h[j]
        j -= 1
        max_right = max(max_right, h[j])
    return water

Nhờ các bạn giải với ngôn ngữ khác

5 Likes

C++ code

class Solution {
public:
  int trap(vector<int>& a) {
    if(a.size() == 0) return 0;
    int i = 0, j = a.size() - 1;
    int tot = 0, L = a[i], R = a[j];
    while(i < j){
      if(L <= R) {
        ++i;
        L = max(L, a[i]);
        tot += L - a[i];
      }
      else {
        --j;
        R = max(R, a[j]);
        tot += R - a[j];
      }
    }
    return tot;
  }
};

Javascript

var trap = function(h) {
  if (h.length < 3) return 0;
  
  let [i, j] = [0, h.length - 1];
  let [maxLeft, maxRight] = [h[i], h[j]];
  let water = 0;
                 
  while (i < j) {
    if (maxLeft <= maxRight) {
      water += maxLeft - h[i];
      ++i;
      maxLeft = Math.max(maxLeft, h[i]);
    } else {
      water += maxRight - h[j];
      --j;
      maxRight = Math.max(maxRight, h[j]);
    }
  }
  
  return water;
};
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?