Giải bài 27 Remove Element O(N)

interview
array
leetcode
easy

(Lê Trần Đạt) #1

Đề bài:

Bài giải:

Code python

class Solution(object):
  def removeElement(self, nums, val):
    """
    :type nums: List[int]
    :type val: int
    :rtype: int
    """
    if not nums: return 0
    i = 0
    n = len(nums)
    for j in xrange(n):
      if nums[j] != val:
        nums[i] = nums[j]
        i += 1
    return i

Nhờ các bạn giải với các ngôn ngữ khác.


Topic tổng hợp các video chia sẻ về interview của ltd
(Thược Nguyễn) #2

Hay quá anh ạ. Mấy hôm nay em đang luyện cái này. Nhưng submit code thì chỉ hơn đc 30% số người submit trước mình. Kém quá ko dám post code :joy:


(Vu Van Chung) #3

Java code:

   public int removeElement(int[] nums, int val) {
       if (nums.length == 0) return 0;
       int len = nums.length;
       int result = 0;
       int index = -1;
       for (int i = 0; i < len; i++) {
         if (nums[i] != val) {
           nums[++index] = nums[i];
           result++;
         }
       }
       return result;
   }

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?