Giải bài 189 Rotate Array O(N)

Đề bài:

Bài giải:

Java code

public class Solution {
  public void rotate(int[] nums, int k) {
    k %= nums.length;
    reverse(nums, 0, nums.length - 1);
    reverse(nums, 0, k - 1);
    reverse(nums, k, nums.length - 1);
  }
  public void reverse(int[] nums, int start, int end) {
    while (start < end) {
      int temp = nums[start];
      nums[start] = nums[end];
      nums[end] = temp;
      start++;
      end--;
    }
  }
}

Python Code

class Solution(object):
  def rotate(self, nums, k):
    """
    :type nums: List[int]
    :type k: int
    :rtype: void Do not return anything, modify nums in-place instead.
    """
    def reverse(nums, i, j):
      while i < j:
        nums[i], nums[j] = nums[j], nums[i]
        i, j = i + 1, j - 1
    n = len(nums)
    if n == 0: return
    k %= n
    reverse(nums, 0, n - 1)
    reverse(nums, 0, k - 1)
    reverse(nums, k, n - 1)

Nhờ các bạn code lại với các ngôn ngữ khác

6 Likes

Bên này có gì khác bên codewars, codesignal ko anh :smiley: .

3 Likes

Trước em cũng từng làm bài này, góp vui vào với mọi người ạ :smile:

1 Like

Bên này ưu điểm là có solution nhưng mà bằng có mỗi Java nhỉ. Muốn xem solution của ngôn ngữ khác lại phải search :smile:.

2 Likes

JavaScript

function rotate(nums, k) {
 function reverse(start, end) {
  while (start < end) {
   [ nums[start], nums[end] ] = [ nums[end], nums[start] ];
   start++; end--;
  }
 }

 k %= nums.length;
 reverse(0, nums.length - 1);
 reverse(0, k - 1);
 reverse(k, nums.length - 1);
}

PHP

class Solution
{
  public function rotate($nums, $k)
  {
    $len = count($nums);
    $k %= $len;

    $this->reverse($nums, 0, $len - 1);
    $this->reverse($nums, 0, $k - 1);
    $this->reverse($nums, $k, $len - 1);
  }

  private function reverse($nums, $start, $end)
  {
    while ($start < $end) {
      $temp = $nums[$start];
      $nums[$start] = $nums[$end];
      $nums[$end] = $temp;
      $start++;
      $end--;
    }
  }
}

Ruby

class Solution
 def rotate(nums, k)
  k %= nums.length
  reverse(nums, 0, nums.length - 1)
  reverse(nums, 0, k - 1)
  reverse(nums, k, nums.length - 1)
 end

 private
  def reverse(nums, head, last)
   while head < last do
    nums[last], nums[head] = nums[head], nums[last]
    head += 1
    last -= 1
   end
  end
end

Swift

class Solution {
  func rotate(_ nums: [Int], repeat k: Int) {
    k %= nums.count
    reverse(nums, start: 0, end: nums.count - 1)
    reverse(nums, start: 0, end: k - 1)
    reverse(nums, start: k, end: nums.count - 1)
  }

  private func reverse(_ nums: [Int], start: Int, end: Int) {
    while start < end {
      swap(nums[start], nums[end])
      start += 1, end -= 1;
    }
  }
}

Scala

class Solution
 def rotate(nums: Array[Int], k: Int) {
  k %= nums.length
  reverse(nums, 0, nums.length - 1)
  reverse(nums, 0, k - 1)
  reverse(nums, k, nums.length - 1)
 }

 private def reverse(nums: Array[Int], start: Int, end: Int) {
  while (start < end) {
   val temp = nums(start)
   nums(start) = nums(end)
   nums(end) = temp
   start++
   end--
  }
 }
}

Erlang

-module(solution).
-import(lists, [sublist/2, sublist/3, reverse/1]).
-export([rotate/2]).

rotate(Nums, K) ->
 NumsRev = reverse(Nums),
 PreNums = reverse(sublist(NumsRev, K)),
 LastNums = reverse(sublist(NumsRev, K, length(NumsLen)),
 PreNums ++ LastNums.
 
5 Likes

Góp vui với Rust

impl Solution {
  pub fn rotate(nums: &mut Vec<i32>, k: i32) -> Vec<i32> {
    for _ in 0..k {
      nums.insert(0, nums[nums.len() - 1]);
      nums.pop();
    }
    Vec::from(&nums[..])
  }
}
3 Likes

Javascript

  var rotate = function(nums, k) {  
  for (let i = 0; i < k ; i++) {
    nums.unshift(nums[nums.length - 1]);
    nums.pop();    
  }  
  
  return nums;   
};

Hai đoạn code trên đều O(N^2) :smiley:

1 Like

Mặc dù không đúng yêu cầu của leetcode lắm nhưng em nghĩ cũng khá hay ho
Scala:

val shiftRight = (arr: Array[Int], k: Int) => Iterator.continually(arr.iterator).flatten.drop(arr.length - k % arr.length).take(arr.length)
val a = Array(1,2,3,4)
shiftRight(a, 2).foreach(print) // 3412
1 Like

C++

class Solution {
public:
  void reverse(vector<int>& nums, int start, int end) {
    int tmp;
    while (start < end) {
      tmp = nums[start];
      nums[start] = nums[end];
      nums[end] = tmp;
      start++;
      end--;
    }
  }
  void rotate(vector<int>& nums, int k) {
    int _step;
    _step = k % (nums.size());
    reverse(nums, 0, nums.size() - 1);
    reverse(nums, 0, _step - 1);
    reverse(nums, k, nums.size() - 1);
  }
};
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?