Giải bài 15 3sum O(N^2)

Đề bài:

Bài giải:

Code Python

class Solution(object):
  def threeSum(self, nums):
    """
    :type nums: List[int]
    :rtype: List[List[int]]
    """
    nums.sort()
    n = len(nums)
    ans = []
    for i in xrange(n - 2):
      if i and nums[i] == nums[i - 1]:
        continue
      j = i + 1
      k = n - 1
      while j < k:
        a, b, c = nums[i], nums[j], nums[k]
        x = a + b + c
        if x == 0:
          ans.append([a, b, c])
          while j < k and nums[j] == nums[j + 1]: j += 1
          while j < k and nums[k] == nums[k - 1]: k -= 1
          j, k = j + 1, k - 1
        elif x < 0:
          j += 1
        else:
          k -= 1
    return ans

Nhờ các bạn giải với ngôn ngữ khác

Bài này có cách nào chạy nhanh hơn O(n^2) ko anh nhỉ :thinking:?

Tạm thời chưa nghĩ ra. Lần submit nhanh nhất của anh (với cái code này) là thế này rồi. Beats 98.51%.

2 Likes

def threeSum(self, nums), what a name!

Cái này đếm số lượng thì có thể làm trong O(nlogn) còn liệt kê thì hơi khó :slight_smile:

2 Likes

Javascript

var threeSum = function(nums) {
  let len = nums.length;
  let solutionSet = [];  
  nums = nums.sort((a,b) => a - b);
  
  for (let i = 0; i < len - 2; i++) {
    if (i > 0 && nums[i] === nums[i - 1]) {
      continue;
    }
    
    [j, k] = [i + 1, len - 1];
    
    while (j < k) {
      let x = nums[i] + nums[j] + nums[k];
      
      if (x === 0) {
        solutionSet.push([nums[i], nums[j], nums[k]]);
        
        while (j < k && nums[j] === nums[j + 1]) {
          ++j;
        }
        
        while (j < k && nums[k] === nums[k - 1]) {
          --k;
        }
        
        ++j;
        --k;
      } else if (x < 0) {
        ++j;
      } else {
        --k;
      }
    }    
  }
  
  return solutionSet;
};
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?