Giải bài 125 valid palindrome O(N)

Đề bài:

Bài giải:

Code Python

class Solution(object):
  def isPalindrome(self, s):
    """
    :type s: str
    :rtype: bool
    """
    i = 0
    j = len(s) - 1
    while i < j:
      while i < j and not s[i].isalnum(): i += 1
      while i < j and not s[j].isalnum(): j -= 1
      if s[i].lower() != s[j].lower():
        return False
      i, j = i + 1, j - 1
    return True

Nhờ các bạn code với các ngôn ngữ khác.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?