Giải bài 01 Two Sum O(N)

Đề bài:

Bài giải:

Code Python

class Solution(object):
  def twoSum(self, nums, target):
    """
    :type nums: List[int]
    :type target: int
    :rtype: List[int]
    """
    dic = dict()
    for i, num in enumerate(nums):
      x = target - num
      if x in dic:
        return dic[x], i
      dic[num] = i

Nhờ các bạn code với ngôn ngữ khác

3 Likes

Java Code

class Solution {
  public int[] twoSum(int[] nums, int target) {
    HashMap<Integer, Integer> map = new HashMap();
    int[] output = null;
    for(int i = 0; i < nums.length; i++)
    {
      if(map.containsKey(target - nums[i]))
      {
        output = new int[]{map.get(target - nums[i]),i};
        break;
      }
      else map.put(nums[i], i);
    }
    return output;   
  }
}
3 Likes

C++ code

class Solution {
public:
  vector<int> twoSum(vector<int>& nums, int target) {
    map< int , int > mp;
    for(int i = 0; i < nums.size(); ++i){
      int x = target - nums[i];
      if(mp.count(x)) return { i, mp[x] };
      mp[nums[i]] = i;
    }
    return { -1, -1 };
  }
};
1 Like

Php các bác nhẹ tay

class Solution {
  function twoSum($nums, $target) {
    $count=count($nums);
    for($i=0;$i<=$count-1;$i++){
      $so_2=$target-$nums[$i];
      $i_2=array_search($so_2,$nums);
      if($i_2){
        $result=array($i,$i_2);
        return $result;
      }
    }
  }
}
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?