Game enginethis has been deleted by me

game
c++
game-programming
game-engine

#49

this has been deleted by me


#50

this has been deleted by me


(kethanbi) #51

bên mình sử dụng lib nào xử lí physic vậy a


#52

bullet physics bạn nhé


#53

this has been deleted by me


(Nguyễn Phạm Anh Quân) #54

(*grab popcorn*) #55

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?