Closed Poll: Đăng ký tham gia Writing Class lần 1 vào thứ 7 - 14/02/2015

Poll này để lấy số lượng các bạn sẽ tham gia lớp học Writing đầu tiên của DNH vào thứ 7 - 14/02/2015

Volunteer @Ethan @ltd

Nội Dung:

Writing: Introduction of yourself to make friend. Hints: Anything about your information listed below:

1/ Your family
2/ Your hobbies
3/ Your unique talents
4/ Your wishes and dreams of whatever you want to be
5/ Your career (Job or School or wherever you start with your career)

Brainstorm it on a paper by answering questions:

1/What (definition, meaning of what you are going to talk)
2/ Why (reason)
3/ Where and When that happened
4/ How (procedure)

  • Tôi đồng ý tham gia
  • Tôi muốn tham gia, nhưng bận vào thứ 7

DNH đang cần Volunteer, liên hệ ở dưới để giúp đỡ DNH nhé :smile:
Thông tin chi tiết của lớp học, vào đây

4 Likes

This topic was automatically closed after 3 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?