Bài tập về nhân viên

Cho em hoi bai này e sai ở đâu ak

#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <fstream>
#include <string>
#include <iomanip>

using namespace std;

class NhanVien
{
private:

	string MaNV, HoTen, DiaChi;
	int Nam;
	int LuongCB = 2;
	float HeSoLuong;
	float PhuCap;
	string PhongBan;
	float TongLuong;
public:
	NhanVien(void);
	~NhanVien(void);
	void NhapThongTin();
	void hienThi();
};
int main()
{
	NhanVien t;
	t.NhapThongTin();
	t.hienThi();
	cout << endl;
	return 0;
}

NhanVien::NhanVien()
{

}
NhanVien::~NhanVien()
{

}
void NhanVien::NhapThongTin()
{
	cout << "\n Ma Nhan Vien cua ban: ";
	getline(cin, MaNV);
	cin.ignore();
	cout << "\n Nhap Ho ten cua ban: ";
	getline(cin, HoTen);
	cin.ignore();
	cout << "\n Dia chi cua ban: ";
	getline(cin, DiaChi);
	cout << "\n Thoi gian vao cong ty: ";
	cin >> Nam;
	cin.ignore();
	cout << "\n\t====BANG LUONG====";
	cout << "\n Bac  1  2  3  4  5  6"
		<< "\n HeSo  1.5 2.0 2.8 3.2 4.0 5.0";
	do
	{
		cout << "\n He so luong cua ban: ";
		cin >> HeSoLuong;
		cout << "\n Phu cap cua ban: ";
		cin >> PhuCap;
		if (PhuCap < 0)
		{
			cout << "\n Ban da nhap sai phu cap"
				<< "\n Moi nhap lai!";
		}

		if (HeSoLuong =! (1.5, 2.0, 2.8, 3.2, 4.0, 5.0))
		{
			cout << "\n Ban da nhap sai he so luong"
				<< "\n Moi nhap lai!";
		};
	} while ( HeSoLuong =! (1.5, 2.0, 2.8, 3.2, 4.0, 5.0)||PhuCap < 0);
	cout << "\n Phong ban cua ban la: ";
	getline(cin, PhongBan);
	cin.ignore();
	float TongLuong = HeSoLuong*LuongCB + PhuCap;
}
void NhanVien::hienThi()
{
	cout << setw(6) << MaNV
		 << setw(30) << HoTen
		 << setw(30) << DiaChi;
	cout << setw(6) << PhongBan;
	cout << setw(15) << TongLuong<<" Trieu Dong";
}

Sử dụng markdown để đăng code nhé. Không thì bị mất code đó. Nêu thêm cả đề bài, input output nữa.
Cách post Code dùng Markdown trong Category Programming

4 Likes

Bạn sai chứ không phải đoạn mã sai.
Này bạn!!!
Bạn biết bạn sai gì chưa?

5 Likes

đề bài là gì? Bạn chạy code thì code lỗi ở đâu, lỗi như thế nào?

6 Likes

Mình làm gì có thấy sai ở đâu. Vì bạn chả cung cấp yêu cầu hay cái gì khác ngoài code nên mình tự đặt:

 • Yêu cầu: bỏ vô bài này 1 ít code.
 • Chỉ tiêu: code nhiều hơn 5 dòng.
 • Trạng thái: đã đạt ngoài sức tưởng tượng.

Done, chúc mừng bạn đã giải quyết xong bài tập của bạn.

5 Likes

Viết một lớp có tên là NhanVien gồm các thuộc tính sau: Mã NV, Họ tên, Địa chỉ, Năm vào công ty, Hệ số lương, Phụ cấp, Phòng ban. Trong đó thuộc tính Tổng lương để lấy tổng thu nhập của nhân viên mà người dùng nhập vào (Tổng lương = Hệ số lương x Lương cơ bản + Phụ cấp).

đó là đề ạ

e chạy nó ko nhận biến thứ 2 từ dưới lên

Mình chưa biết sai ở đâu nhưng mới đọc thấy 2 chỗ này. Hình như có cái gì đó không đúng ở đây.

Cho mình xin tên biến được không ạ. Mình chưa biết là biến nào.

1 Like

Bien tên là TongLuong kiểu float phần nhập chỉ khai báo lại thôi

Không rõ bạn học về phạm vi của biến chưa nhỉ. Việc khai báo lại như vậy thì có tác dụng gì đâu ta :thinking:

1 Like

tại quen tay quên ko xóa
còn chỗ nào khác ko ak

Kiểu so sánh hay đấy, bạn hiểu dòng này nó hoạt động ra sao không?
Mình biết ý bạn đang muốn so sánh kiểu gì. Nhưng nó hoạt động khống đúng ý định của bạn đâu.

5 Likes

ý mình sử dụng nó xác định biến hệ số lương trg phạm vi la (1.5, 2.0, 2.8, 3.2, 4.0, 5.0) nếu như khác các giá trị đó thì phải nhập lại

Bạn biết , có tác dụng gì không nè. Không nên áp dụng những thứ bản thân tự định nghĩa cho máy nha.
Nếu bạn chưa biết dòng anh Situ chỉ nó hoạt động ra sao thì mình nhắc nhẹ là nó chỉ so sánh với 5.0 thôi, các giá trị còn lại đều được bỏ qua.

3 Likes

ok vậy mk sẽ nghĩ cách khác còn chỗ nào nữa ko ak

A post was split to a new topic: Làm cách nào để in hết thông tin trong file trong ngôn ngữ C?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?