Bài code không chạy được

mong mọi người giúp em ạ, em mới học bài if statement trên DNH nên thử sức chút ạ, mà e chưa hiểu e bị lỗi chỗ nào ạ

#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <cstdlib>
using namespace std;
#include <cstdlib>
int GetRandom(int min,int max){
  return min + (int)(rand()*(max-min+1.0)/(1.0+RAND_MAX));
}


int main()
{
  int randomnumber= GetRandom(50,100);
  int doan;
  cout<<"If the number is smaller than 50, type 0; if it bigger, type 1\n";
  cout<<"Guess the number is bigger or smaller than 50: "<<doan;
  cin<<doan;
  if(randomnumber>50){
  if(doan==0){
    cout<<"Wrong! The number is "<<randomnumber <<randomnumber ">50";
  }
  else{
    cout<<"Right! The number is "<<randomnumber;
  }
  }
  else{
   if(doan==1){
    cout<<"Wrong! The number is "<<randomnumber <<randomnumber "<50";
  }
  else{
    cout<<"Right! The number is "<<randomnumber;
  }
  }
  system("pause");
  return 0;
}

Hình của bạn khó đọc quá. Trước hết bạn hãy đăng code lên dưới dạng text theo hướng dẫn:

2 Likes
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <cstdlib>
using namespace std;
#include <cstdlib>
int GetRandom(int min,int max){
  return min + (int)(rand()*(max-min+1.0)/(1.0+RAND_MAX));
}


int main()
{
  int randomnumber= GetRandom(50,100);
  int doan;
  cout<<"If the number is smaller than 50, type 0; if it bigger, type 1\n";
  cout<<"Guess the number is bigger or smaller than 50: "<<doan;
  cin<<doan;
  if(randomnumber>50){
  if(doan==0){
    cout<<"Wrong! The number is "<<randomnumber <<randomnumber ">50";
  }
  else{
    cout<<"Right! The number is "<<randomnumber;
  }
  }
  else{
   if(doan==1){
    cout<<"Wrong! The number is "<<randomnumber <<randomnumber "<50";
  }
  else{
    cout<<"Right! The number is "<<randomnumber;
  }
  }
  system("pause");
  return 0;
}
 1. Đăng mã dưới dạng văn bản.
 2. Mình chưa thấy có thông báo lỗi hoặc vấn đề khi chạy trong hình của bạn!
1 Like

em kh hiểu sao nó kh chạy mà chỉ hiện lên vầy thôi ạ

Thấy lỗi rồi đó! Xem lại cin dùng toán tử nào cho việc nhập?

1 Like

dạ em vừa sửa lại rồi ạ, nhma nó cũng vẫn chưa chạy lun a

Code của bạn không chạy được hay không compile được?

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?