root

Topic Replies Activity
macOS High Sierra xuất hiện lỗi trao quyền root kể cả không cần nhập mật khẩu 10 December 3, 2017
Quyền root làm được những gì 10 October 24, 2015
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?