Giải trí đầu tuần với con trỏ

Nêu ý nghĩa của từng loại.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?