complexity

Topic Replies Activity
Đánh giá độ phức tạp của thuật toán của đoạn code 5 May 18, 2022
Thắc mắc về độ phức tạp của thuật toán tính số Fibonacci 7 April 14, 2022
Thắc mắc cách tính Big-O 4 March 4, 2022
Câu hỏi về độ phức tạp của thuật toán lý thuyết 2 September 14, 2021
Tính độ phức tạp thuật toán 5 February 11, 2022
Tính độ phức tạp của thuật toán Binary search 2 February 10, 2022
Sử dụng cây đệ quy đánh giá độ phức tạp 3 February 9, 2022
Cách tính độ phức tạp thuật toán 3 October 19, 2021
Cần hướng dẫn về Complexity (Độ phức tạp của thuật toán) 3 September 29, 2021
Thắc mắc về average-case complexity 6 August 7, 2021
Lý do gì tìm phần tử trong Set của C++ có độ phức tạp là O(log(N)) trong khi Python là O(1)? 11 July 19, 2021
Độ phức tạp tính toán là bao nhiêu? 6 July 1, 2021
Giải thích big-O 16 July 30, 2020
Đánh giá độ phức tạp của thuật toán sinh hoán vị (Backtracking) 10 May 3, 2020
Hỏi về độ phức tạp của vòng for 8 January 5, 2021
Cách tính độ phức tạp của thuật toán khi gọi đến hàm có sẵn? 2 December 14, 2020
Độ phức tạp của hàm sort trong c++ có bằng O(N^2) không? 3 December 1, 2020
Hỏi về độ phức tạp thuật toán tìm longest palindrome sử dụng Brute-force 3 November 17, 2020
Có phải O(N^k) sẽ chạy lâu hơn rất nhiều so với O(kN) khi n>>1000 không? (về time complexity) 2 November 16, 2020
Sử dụng Brute-force (Exhaustive search section) để phân tích độ phức tạp của pseudocode 5 November 11, 2020
Cần giúp đỡ tìm độ phức tạp của thuật toán 1 October 27, 2020
Hỏi về cấu trúc dữ liệu, độ phức tạp của bài tính tổng đường chéo chính của ma trận vuông 4 October 17, 2020
Độ phức tạp của QuickSort 4 August 8, 2020
Cách tính độ phức tạp của thuật toán? 8 August 5, 2020
Giảm độ phức tạp của thuật toán khi giải bài MVECTOR 3 July 19, 2020
Phân tích độ phức tạp của thuật toán 1 April 15, 2020
Tìm độ phức tạp của đoạn code 2 April 13, 2020
Độ phức tạp của thuật toán 4 March 26, 2020
Độ phức tạp của thuật toán? 5 March 8, 2020
Độ phức tạp các thao tác trên danh sách liên kết vòng đơn 3 March 6, 2020
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?