Hỏi về cấu trúc dữ liệu, độ phức tạp của bài tính tổng đường chéo chính của ma trận vuông

https://drive.google.com/file/d/1KRnvoML0mBEU__kw-jcymE42or9CbZkR/view?usp=sharing
Đề là tính tổng đường chéo chính của ma trận vuông NxN. Phần dấu ? không biết mình tính có đúng chưa ý và mình cũng chưa rút gọn lại được.

Bạn viết thành tổng sigma trước, rồi đổi biến sẽ ra dạng :slight_smile: đó là làm đầy đủ.

Mà thuật toán sai, cái này là tính tổng số trong nửa tam giác trên của ma trận.

6 Likes

À có thể mình dịch sai. Nguyên mẫu câu t.a của thầy mình là: sum of upper primary diagonal N square matrix. Bạn có thể chỉ giúp mình chỗ sigma đó là như thế nào không?
Cảm ơn bạn!

Đầu tiên: Khi chỉ tính thân vòng lặp, tổng số lệnh chạy từ i = 1 đến n là \sum_{i=1}^n f(i).

Theo cách tính trên hình ta có:

\sum_{i=0}^{n-1}\ (n+1 - i + \sum_{j=i}^{n-1} 1) + n + 1

Giờ đặt k = n - i và đổi biến.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?