Xóa file trong máy mà phía trên github nó không xóa

git
github

(Duc Phuoc) #1

Em dùng $ git rm -r “Tên file”
ở máy nó xóa…mà trên repository không xóa.ai biết không ạ…chỉ em với.


(letpet) #2

Bạn chưa push lên sao?

Đầu tiên, nếu mục đích chỉ là xóa file thì bạn không cần dùng git rm. Chỉ cần xóa bình thường thôi. Xong push lên

Còn nếu bạn dùng git rm thì bạn phải hiểu nó dùng để làm gì.

git-rm - Remove files from the working tree and from the index

https://git-scm.com/docs/git-rm

Để biết working tree là gì thì phải phải nắm được 3 trạng thái của 1 file trong git và vị trí mà git lưu trữ đối với mỗi trạng thái là gì

https://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-Git-Basics


(Duc Phuoc) #3

$git push origin master rồi…mà nó khong có đồng bộ giữa 2 bên


(letpet) #4

Vậy thì hơi lạ. Bạn đã git commit chưa?


(Duc Phuoc) #5

Git commit nữa à? để thử


(letpet) #6

Tất nhiên rồi bạn. commit rồi mới push
git commit -m "Delete file"


(Tao Không Ngu.) #7

Hi Duc Phuoc.
Bạn đọc một it tài liệu về git trước khi dùng.


(tan2cang) #8

thử làm 3 bước
git add .
git commit -m “…”
git push lên xem có dc ko


(Thanh Hoang) #9

Làm theo b đã được. Cảm ơn rất hữu ích <3


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?