Xin tài liệu Kiến trúc máy tính dễ hiểu bằng tiếng Việt

mọi người có tài liệu dễ hiểu môn kiến trúc máy tính ko! (tiếng việt nhé) cho mình với!
mình cảm ơn!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?