Xin sách về data analyst

Chào mọi người. Em muốn tìm hiểu về data analyst nên lên đây xin các giáo sư những cuốn sách để đọc về lĩnh vực này.Em cảm ơn ạ!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?