Xin key để tìm hiểu về việc ép tất cả process phải chạy thông qua process khác

mấy bạn cho mình xin key để tìm hiểu về vấn đề này , tức là mình muốn viết 1 cái soft kiểu như 1 proxy server mà cái proxy này sẽ ép các process mà mình lựa chọn sẽ phải chạy qua nó trước khi chạy ra mạng internet

vd : như trong proxyfer nó có phần lựa chọn application nào sẽ phải chạy qua nó trước khi kết nối vào mạng

Capture

Key đơn giản nhất là “windows proxy process hooking”
=> Kết quả https://stackoverflow.com/a/37060774

5 Likes

thanks bạn … :+1:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?