[Wiki] Các Ký tự điều khiển và ký tự đặc biệt trong C/C++

\n : Nhảy xuống dòng kế tiếp canh về cột đầu tiên
\t : Canh cột tab ngang.
\r : Nhảy về đầu hàng, không xuống hàng.
\a : Tiếng kêu bip.
\\ : In ra dấu \
\" : In ra dấu "
\' : In ra dấu '
%%: In ra dấu %
\b ~ backspace (xóa 1 ký tự ngay trước)
4 Likes

\b ~ backspace (xóa 1 ký tự ngay trước)

1 Like

Cho em hỏi ký tự \u có nghĩa là gì với ạ?

1 Like

\u{[0-9A-Fa-f]+} : the sequence of characters matching the regular expression is a Unicode codepoint, which will be output to the string as that codepoint’s UTF-8 representation. Hiểu nôm na là dùng trong REGX để đánh dấu 1 chuỗi Unicode.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?