[Video] Python Bài 10 - What was that? - Ôn tập

1 Like

Xem tới này rồi làm như thế. Tại sao khi e gõ đoạn while True … xong chạy trong IDLE thì nó k ở 1 chỗ mà nó cứ ra từng hàng thế ? :sweat:
Có khác gì k ? :confused:

Em gửi code lên nhé :slight_smile:

1 Like
while True:
  for i in ["/","-","|","\\","|"]:
    print "%s\r" %i,

==>> e dùng cái IDLE chứ k phải sublime nhé :sweat_smile:

Đạt chạy python rồi copy and paste đoạn code đó vào chạy thì thấy nó xoay quanh một chỗ mà ta :expressionless:

1 Like

oh lượn nảy giờ ! :sweat_smile:
e code nó cho chạy trong powershell thì đúng 1 chỗ nhưng ra cái IDLE thì vẫn từng dòng à :confused:
không pit nó khác j không ta :confused:

Cho anh xem cái hình chụp thử?

1 Like

-

Thử đổi cái \r thành \r\n hoặc \n thử. Đạt không có ở đây

1 Like

có thay đổi nhưng … :smile:

Còn nếu thử với \n không thôi thì sao?

print "%s\n" %i,

vẫn vậy :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused:

Vậy thôi bó tay với cái IDLE rồi =))

1 Like

Wow code này thú vị á, làm cái loading được :smile:, anh Đạt giải thích em code này phát, sao nó lại xoay một chỗ mà không enter xuống cũng không nối liền lại ( học nhảy cóc quá :blush: )

Câu lệnh này có hai phần, một phần là \r, một phần là dấu , ở cuối lệnh print.

 • \r gọi là carriage return, nó sẽ reset vị trí của con trỏ “in” về đầu dòng
 • , ở cuối sẽ giúp cho lệnh print tiếp theo không bị xuống hàng, mà in cùng một hàng

Kết hợp 2 cái này sẽ làm cho lệnh print tiếp theo không xuống hàng và ghi đè lên vị trí đầu tiên của hàng. Thử với hàm sau

def tp():
  print "a\r",
  print "b"

Ta sẽ thấy mỗi chữ b thôi, vì a đã bị ghi đè lên. Chạy thử sẽ được

>>> def tp():
...   print "a\r",
...   print "b"
... 
>>> tp()
b
2 Likes

Lúc đầu em tưởng bút sa là gà chết, text đã in ra là không thể thay thế :smile: giờ có cái này thì ngon rồi :blush:

Cái này thể hiện rõ hơn này :slight_smile:

>>> def tp():
...   print "abc\r",
...   print "de"
... 
>>> tp()
dec
2 Likes

Ghi đè chứ không phải thay thế :+1: :smile:

2 Likes

This topic was automatically closed 100 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?