[Video] Hướng dẫn học C# - Bài 3.1 : C# - Giải đề toán lớp 3 : 6 / 2 * (1 + 2) = 1 or 9?

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?