Trong linked list, tại sao con trỏ head khởi tạo là null lại phải dùng constructor của list, mà không cho head=null luôn tại lúc khai báo head?

data-structures
c++

(Lê lê) #1

cho em xin hỏi, trong linklist, tại sao con trỏ head khởi tạo là null lại phải dùng costruction, mà không cho head=null luôn tại lúc khai báo head. Em cảm ơn.(head ở list)


(rogp10) #2

Constructor của list hay của node?


(Lê lê) #3

của list :sweat_smile:


(rogp10) #4

(nếu bạn viết C++ thì click vào để xem :slight_smile: ngược lại thì có lẽ phải đợi)

[details]
Vì bản thân ngôn ngữ (C++98, 03) không cho phép :slight_smile:
https://stackoverflow.com/questions/15451840/why-cant-we-initialize-class-members-at-their-declaration [/details]

Bản chất vẫn là khởi tạo trong constructor thôi.


(Lê lê) #5

tks a nhiều :blush::blush:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?