Trái dấu chuyển sang tiếng Anh nói như thế nào?

Trái dấu chuyển sang tiếng anh nói như nào nhỉ moi người?

chắc là opposite sign

4 Likes

“have opposite signs”

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?