TOEIC - Speaking level 2 - Describing picture 6

The next picture for today (i hope everyone love animal)

2 Likes

Along the house, there is a big black dog is sitting next to the woman, and a small is walking with the owner. The small black dog feel worried when see a stranger who takes this picture.

3 Likes

có cố gắng, nhưng không ổn.

1 Like

Yes, i really bad at English, so i must pratice for the next test. I don’t want sign in this course again.

3 Likes

Along the house, there is a big black dog is sitting next to a woman, and a small dog is walking with its owner. The small black dog seems worried when he sees a stranger who takes this picture.

Anh chỉ sửa những lỗi cơ bản thôi. Đang đọc thêm ngữ pháp để sửa cho mọi người nhé. Mấy hôm nay @Nhim_Xu bận nên anh sẽ giúp mọi người thay cho nhím.

2 Likes

there is a big black dog sitting next to a woman
chứ a

1 Like

Ừ, em sửa đúng. Anh làm không kỹ.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?