Tính tổng các số nguyên tố nhỏ hơn n ( đk 0>tong>120)

#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char **argv)
{
  int n;
nhaplaidipanoi:
  cout << "nhap gia tri n: " << endl;
  cin >> n;
  while (n <3)
  {
    goto nhaplaidipanoi;
  }
  int temp = n;
  int tong = 0;
  for (int i = 3; i < sqrt(temp); i++)
  {
    if (i % 2 != 0)
    {
      cout << "so nay la so nguyen to : " << i << endl;
      tong += i;
    }
    if (tong > 0 && tong < 120)
    {
      cout << "so n : " << n << " la so co tong cac so nguyen to thoa dieu kien!! co tong =" << tong << endl;
    }
    else
    {
      break;
      cout << "so n : " << n << " la so khong thoa dieu kien!!" << endl;
    }
  }

  system("pause");
  return 0;
}
2 Likes

bác dùng cái sqrt nó báo quá tải này, với add “math.h” @Honey_moon

1 Like

đâu cần thiết! nếu thích thì ép kiểu visual 2013 nó k báo lỗi mà :vhs:

1 Like

~~. vậy cái vs 2010 của em sao ko chạy dc nhở ?

1 Like

sao mà bik đc! của mình xài vs 2013 :vs:

1 Like
#include<iostream>
#include<math.h>
using namespace std;
int main() {
  int so_tu_nhien,sum1=0,sum=0,check=1;
  do {
    cout<<"Nhap gia tri cua so_tu_nhien:";
    cin>>so_tu_nhien;
    if(so_tu_nhien<2)
      cout<<"Gia tri cus n da nhap khong hop le"<<endl;
  } while(so_tu_nhien<2);
  for(int k=2; k<so_tu_nhien; k++) {
    if(check==0)
      check=1;
    for(int i=2; i<=(sqrt((double)k))&&check; i++)
      check=k%i;
    if(check) {
      sum=sum+k;
      if(sum<=120)
        sum1=sum1+k;
      if(sum>120)
        break;
    }
  }
  cout<<"Tong can tim la:Sum="<<sum1<<endl;
  return 0;
}

Như mình được biết, thì số nguyên tố luôn >=2 nên tổng luôn luôn>=0 rồi, nên chỉ cần kiểm tra số đã nhập lớn hơn 2 và tổng <=120 hay không thôi.Mới học C++ nên nhờ mọi người fix lại giúp mình với.

2 Likes

nếu chia ko hết cho 2 thì ta xét các trường hợp lẻ cần j phải xét thế! còn nữa tại sao phải thêm if nhìu nữa trong khi ta có thể sum ở chỗ xét nguyên tố l! bạn xem code mình nhé hì

1 Like

@minhdiem
xem trong này đi

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?