Tìm tài liệu tiếng Việt học thread C++

Như title ai có tài liệu tiếng Việt cho em xin với ạ

Mình ko có nhưng b thử tìm hiểu thư viện này khả năng sẽ có các hàm mà b cần: processthreadapi.h

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?