Tìm tài liệu môn Kiến trúc máy tính và Vi điều khiển

hiện tại e đang học về kiến trúc máy tính và vi điều khiển, nên e cần học asm, e có lên google search thì thấy có người giới thiệu về các cuốn sách trên amazon nhưng nó mắc và tiếng anh chuyên sâu nữa nên e không tài nào mua và đọc được, nên mong các a các chị có thể chia sẽ e về tài liệu tiếng việt e cũng không biết những cuốn sách đó nói gì tại vì chưa đọc lần nào

  1. Introduction to 64 Bit Intel Assembly Language Programming for Linux
  2. Professional Assembly Language
  3. Practical Reverse Engineering: x86, x64, ARM, Windows Kernel, Reversing Tools, and Obfuscation
1 Like

Bạn thử tìm hiểu xem là môn này học 8086 hay MIPS :smiley:

2 Likes

cho mình hỏi là 8086 và MIPS là gì ạ, và phải viết trên IDE nào ạ

Thực ra x86 vs. MIPS thì nó “cân” hơn, vì 8086 là một vi xử lí cụ thể dùng “tập lệnh” (ISA) x86. 8086 có thể dùng chung với 8087 co-processor (mua riêng) để tính toán số thực.

x86: “tham số” (operand) có thể là địa chỉ mem ss:[ax] (tùy lệnh, khá phức tạp)
MIPS: lệnh không sử dụng mem ngoại trừ các lệnh lấy dữ liệu và lưu vào bộ nhớ.

x86: hỗ trợ những địa chỉ như [eax + ebp + edi*4] (1, 2, 4, 8)
MIPS: chỉ có (imm), ($t0), imm($t0). Trong assembly thì imm (immediate) nghĩa là hằng số.

x86: toàn là dest = op(dest, source): 2 toán hạng trừ IMUL
MIPS: third = op(first, second): 3 toán hạng

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?