Tìm người hướng dẫn OOP

Chào mọi người
Mình đang theo học ở nước ngoài và gặp một số khó khăn với OOP cho nên mình muốn tìm một mentor để giúp đỡ môn này (có trả phí)
Thông thường 1 tuần 1 bài tập thôi, nên ai có thời gian có thể liên lạc với mình thông qua mail: [email protected]
Mình cảm ơn

1 Like

Bạn cần trợ giúp với ngôn ngữ gì ?

1 Like

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?