Tìm đối tác start up

java
c++

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?