Thắc mắc trên doc python3

Mình đang tìm hiểu Common sequence operation trên python3:

link

Cụ thể ở phần này:

tại sao lại là quadratic runtime với độ dài chuỗi vậy mọi người, cám ơn mọi người.

Để có s1 + s2 thì phải copy cả s1 và s2. Dễ thấy quadratic nhất là nối dãy n chuỗi, mỗi chuỗi 1 kí tự, công thức thời gian là T(n) = T(n-1) + theta(n) lệnh gán và theta(n) lần cấp phát.

3 Likes

cám ơn bạn nhiều…

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?