Tạo 1 file với đường dẫn không tồn tại trong Linux

Mọi người ơi, bây giờ mình 1 tạo 1 file Vd: ~/Desktop/A/test.txt mà trong đó dictionary A ko tồn tại. Có câu lệnh nào để mihf vẫn nhập cái đường dẫn kia vào mà nó tạo ra cho mình luôn A và file test.txt trong A ko vậy.
Cám ơn đã giúp đỡ

1 lệnh không có thì dùng 2 lệnh

6 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?