Tài liệu Khoa học máy tính

Chia sẻ đến các bạn một số giáo trình chuyện ngành khoa học máy tính:
1- Tài liệu xử lý ngôn ngữ tự nhiên ĐHBK.
2- Xử lý thông tin mờ ĐHBK HN
3- Tài liệu xử lý ảnh ĐHBK HN
4- Trí tuệ nhân tạo - lập trình tiến hóa
5- Nhập môn trí tuệ nhân tạo - Học viện Kỹ thuật quân sự
6- Nhập môn trí tuệ nhân tạo - Học viện Bưu chính viễn thông

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?