Sửa dụng email miễn phí để phạm tội

Bộ đôi tự xưng là người của “tổ chức ngầm”, gửi email để đe dọa doanh nghiệp.

Sửa dụng email miễn phí để phạm tội

1 Like

Thông tin này thì liên quan gì đến thảo luận lập trình đâu haizzz…

Mình nghĩ không sao đâu bạn, bạn có thể đọc thêm quy định của hackernews :smile:

1 Like

sửa dụng email miễn phí để tổng tiền. Dùng phòng net công cộng để gửi mail.
Dùng tài khoản ngân hàng(tài khoản nhận tiền) để đi nhận tiền.
Những thông tin đó bạn tưởng mình an toàn.
Nhưng trên thực tế nó đều lưu lại dấu vết của mình.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?