Strlen và strcpy

Trong bài cô giao có đoạn code ntn, mình không có hiểu rõ cách hoạt động của nó. Trước giờ toàn khai báo mảng để chứa là xong

int k;
k = strlen(n);
name = new char [k+1];
strcpy(name,n);
name[k] ='\0';

Bạn tham khảo topic này để hiểu về 2 hàm đó nhé.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?