String trong C, và Rust

C is so complicated, right?

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?