Số phần tử của hợp các tập hợp

mk có bài tập k giải được mong mn giúp mk vs ạ

Một cuộc họp gồm 16 người tham dự để bàn về 3 vấn đề. Có 12 người phát biểu về vấn đề I, 8 người phát biểu về vấn đề II và 6 người phát biểu về vấn đề III. Ngoài ra, có đúng 1 người không phát biểu vấn đề nào. Hỏi nhiều lắm là có bao nhiêu người phát biểu cả 3 vấn đề.

Áp dụng công thức ta có: |A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C| - |A \cap B \cap C| = ...
A \cap B \cap C \subseteq ... nên…

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?