Giải bài tập Toán rời rạc

Hiện giờ mình có một bài tập mà suy nghĩ nhiều cách cũng không giải ra được,mong mấy anh chị/bạn nào đó có thể trợ giúp mình được không ạ?Xin cảm ơn anh chị/bạn nhiều lắm :smiley:
Đây là cái đề bài(kiểm tra suy luận xem có đúng không),mình bí câu c,d,e và câu cuối

1 Like

Mình chưa biết nhiều về cái này lắm, nhưng trong đề bài có dòng t -> u tức là sao? t -> u là 1 hay là 0?

Đề cho đó là giả thiết á bạn (tiền đề) để chứng minh cái suy luận xem đó đúng hoặc sai

1 Like

Mình sử dụng:
Kéo theo, Phân phối, Giao hoán, Phản, Đơn giản.

Bài làm:
c. (2) <=> (p ^ -s) v t <=> (p v t) ^ (-s v t) <=> (-s v t) <=> s -> t. Kết luận sai.
d.

-(s v u) <=> -s ^ -u
t -> u <=> -u -> -t <=> -t
(2) <=> -(s v t) -> -r <=> (-s ^ -t) -> -r <=> -r
(3) <=> -r -> -(-p v q) <=> -(-p v q) <=> p ^ -q <=> p.

Kết luận đúng.

e. tương tự d.

f. Theo mình nghĩ: chuyển về dạng:

p v q
-p ^ q -> r
=======
-r -> p

Khi đó:

(1) <=> q v p <=> -q -> p
(2) <=> q -> r <=> -r -> -q <=> -r -> p. 

Kết luận đúng

3 Likes

Hi hao vi.
Bạn chỉ cần xem lại các biển đổi tương đương là được.

(p v t) ^ (-s v t) <=> (-s v t)
Ngay khúc này sao suy ra được như thế luôn bạn @Nguyen_Trong

Mệnh đề đó đúng thì cả hai mệnh đề con (được kết bằng &) phải đúng, và ngược lại.

2 Likes

như anh @rogp10 đã cmt, mình chỉ nói thêm: dựa vào Quy tắc Đơn giản.

A post was split to a new topic: Mệnh đề tương đương

2 posts were split to a new topic: Tổng số phần tử trong hợp hai tập hợp

A post was merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?