Sizeof(array) ở đây là gì thế ạ?

Continuing the discussion from [Wiki] Sort cơ bản 3 - Quick Sort:

Cũng là đo kích thước, nhưng mình đo kích thước của cái mảng luôn. Ví dụ mảng int, 4 bytes, có 3 phần tử thì kích thước là 12

 4 x 3 = 12
1 Like

vậy dòng code này nghĩa là gì anh

int n = sizeof(array)/sizeof(array[0]);

Trả về số phần tử của array đó.

Đây là sizeof(array[0]); kích thước của 1 phần tử của mảng

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?