Sinh viên đang học 1 ngành khác không phải công nghệ thông tin nhưng muốn theo công nghệ thông tin thì có được không?

Ước mơ của mình là được theo ngành công nghệ thông tin nhưng hiện tại mình đang học điện tử viễn thông và có ý định tập trung theo hẳn công nghệ thông tin thì có được không? Để theo ngành công nghệ thông tin này thì cần đăng kí học bổ sung những môn chuyên ngành cần thiết nào ? :sleepy:

Vấn đề là ngành khác là ngành nào :kissing:

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?