Review sách: Presentation Zen – 99% sinh viên/lập trình viên đã làm slide tệ hại như thế nào?

:+1: :smiley: https://toidicodedao.wordpress.com/2015/09/22/review-sach-presentation-zen-99-sinh-vienlap-trinh-vien-da-lam-slide-te-hai-nhu-the-nao/

8 Likes

Cảm ơn bạn đã ủng hộ :3

3 Likes

Em muốn hỏi quyên sách này có bán ở VN không anh hay anh lên mạng tải vể ạ ? :smile:

Mình mượn thư viện trường :)))

2 Likes

A post was merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?