Python Bài 0 - Giới thiệu Python

video
python

(*grab popcorn*) #62

A post was split to a new topic: Lỗi khi dùng OpenCV với Python: TypeError: ufunc 'add' did not contain a loop with signature matching types


(hautruong2k) #64

Cảm ơn chủ topic chia sẻ! 1 like cho đóng góp. :heart_eyes:


(*grab popcorn*) #66

Bạn tải cmder về và chạy trên đó thay vì dùng cmd. Còn ko thì có thể dùng powershell nhé.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?