Pygame có hàm nào để nhập dữ liệu trong game không?

Mọi người ơi pygame có hàm nào để nhập dữ liệu trong game không vậy!

Nhập từ bàn phím?
Từ khóa: pygame input box.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?