Public-key cryptography for non-geeks

Bài này viết từ 2013 nhưng rất hay, giải thích đơn giản dễ hiểu về public-key cryptography. Ai thích thì đọc rồi comment thảo luận nhé, public-key cryptography không phải thứ gì xa lạ đâu.

HTTPS dùng public-key cryptography hay Asymmetric Cryptography để mã hoá dữ liệu, tương tự nếu mình dùng SSH login tới server bằng việc cat public key vào ~/.ssh/authorized_keys ở target server.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?