Phân biệt giữa cấu trúc máy tính, kiến trúc máy tính và tổ chức máy tính

Hi there ! Như tiêu đề em cần VD cụ thể để phân biệt 3 khái niệm computer construction ( cấu trúc máy tính ) , computer architecture (kiến trúc máy tính ) và Computer Organization ( tổ chức máy tính ) ! Cảm ơn

1 Like

Sửa lại bằng thuật ngữ tiếng Anh đi bạn, chứ viết tiếng Việt vậy sao phân biệt được. :slightly_frowning_face:

3 Likes

Computer Architecture là về các đặc điểm kĩ thuật chung của máy, nằm trên mức phần cứng như ISA, SATA (TRIM, NCQ), OpenCL/CUDA, NTFS/exFAT/ZFS. "what"
Computer Organization xoay quanh phần cứng. Microcode/firmware/controller nằm ở phần này. Cách hoạt động của Flash Translation Layer cũng nằm ở chỗ này. "how"

:smiley: https://en.wikipedia.org/wiki/Microarchitecture

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?