Phân biệt giữa cấu trúc máy tính, kiến trúc máy tính và tổ chức máy tính


(Lính Mới) #1

Hi there ! Như tiêu đề em cần VD cụ thể để phân biệt 3 khái niệm computer construction ( cấu trúc máy tính ) , computer architecture (kiến trúc máy tính ) và Computer Organization ( tổ chức máy tính ) ! Cảm ơn


(Hung) #2

Sửa lại bằng thuật ngữ tiếng Anh đi bạn, chứ viết tiếng Việt vậy sao phân biệt được. :slightly_frowning_face:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?