Object-Oriented Programming — The Trillion Dollar Disaster

Có vài thứ mình thấy nên nhớ nhất từ bài này:

  • Nên tách rời dữ liệu ra khỏi chức năng;
  • Hạn chế tích lũy trạng thái vào chức năng;
  • Hạn chế kế thừa vì nếu sau này yêu cầu hệ thống cần một “cái chung” to lớn hơn giữa các object, chỉ còn nước đập ra làm lại :rofl:, dùng cấu thành (composition) thì chỉ cần thêm vào, thêm vào, thêm vào.
4 Likes

=)) strategy pattern

Objects (or nouns) are at the very core of OOP. A fundamental limitation of OOP is that it forces everything into nouns. And not everything should be modeled as nouns. Operations (functions) should not be modeled as objects. Why are we forced to create a Multiplier class when all we need is a function that multiplies two numbers? Simply have a Multiply function, let data be data and let functions be functions!

để lưu một hàm bạn phải tạo class nhận nó làm phương thức :rofl:

4 Likes

Và thêm nữa là cái ngôn ngữ an toàn Erlang. Cảm ơn bài chia sẽ thú vị! (DungPh+và tác giả nguồn gốc)

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?