Nhập một dãy số, tìm chữ số thứ k

Mọi người giúp em bài này với

Dãy các số tự nhiên được viết ra thành một dãy vô hạn trên đường thẳng:
1234567891011121314… (1)
Hỏi số ở vị trí thứ 1000 trong dãy trên là số nào?

####DPT ~ O(logk)

#include <stdio.h>

long pow(long n,long k){
  if(k==0) return 1;
  long t=pow(n,k/2);
  if(k%2==0){
    return t*t;
  }else{
    return t*t*n;
  }
}

long dem(long i){
  //dem tat ca cac so co i chu so
  return 9*pow(10,i-1);
}

char kth(long k){
  long d=0;
  long i=1;
  while(d+dem(i)*i < k){
    // neu tat ca cac so co i chu so van nho hon k
    // tang bien d len
     d+=dem(i)*i;
     i++;
  }
  long start=d+1; // vi tri dau tien cua so co i chu so
  long t=(k-start)/i; // t thu tu cua so co i chu so trong day can tim
  long nth=t+pow(10,i-1); // thu tu cua so can tim
  long ind=(k-start) %i; // ind la chi so cua ki tu can tim trong nth
  char s[30];
  sprintf(s,"%ld",nth);
  return s[ind];
}

int main() {
  long i;
  putchar(kth(1000));
  return 0;
}
2 Likes

Chỉ có thể nói ý tưởng giúp em được không, em chẳng hiểu gì cả, bài này nhìn thế mà sao khó quá

Hàm pow chắc hiểu :wink:
hàm đếm = 10^i - 10^(i-1) là tất cả số có i chũ số:
Vd: 10…99: có 90 số

Hàm kth: mục đích của biến d là đếm tổng số chữ số trước đó của các số trước.

 • while là để tìm d lớn nhất thoã mãn <k
 • từ d-> start là vị trí của chữ số đầu tiên trong dãy có i chữ số.
 • t là thứ tự của số có i chữ số. Tức là chỉ đến vị trí của số nth được đếm các chữ số.
 • ind là chỉ số của chữ số k cần tìm.

có 1 cách khác lâu hơn. Tinh het tat cả chữ số vào xâu s sau đó đưa ra vị trí

char s[2000];
char chuso[30];
s[0]=0;
int len=0;
int n=1;
while( len< k){
 sprintf(chuso, "%d",n);
 strcat(s+len,chuso);
 n++;
 len+= strlen(chuso);
}

chữ số cần tìm = s[k-1];

2 Likes

Tên topic: Nhập một dãy số.
Ví dụ: dãy 123456789101112…
=> dãy số ở đây là dãy tùy chọn do người dùng nhập hay bắt buộc phải có quy luật như trên?

1 Like

Dạ thích gì thì nhập đấy

A post was split to a new topic: Cho dãy số vô hạn 51, 53, 56, 60,… tìm ra chữ số 2019

This topic was automatically closed 3 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?