Cho dãy số vô hạn 51, 53, 56, 60,… tìm ra chữ số 2019

cho dãy số vô hạn 51,53,56,60,… tìm ra chữ số 2019

let array = [51,53,56,60,.....];
for(int i =0; i < array.length ; i ++){
 if(a[i] % 2019 == 0 ) {
console.log(a[i]);
 break;
 }
}
2 Likes

Cho dãy số nhưng lại tìm chữ số 2019 là cái thể loại gì. Chữ số là 1 kí tự số từ 0-9 thôi chứ. Nên ngay đề bài đã sai rồi.
Tuy nhiên có thể hiểu là muốn tìm số 2019 trong 1 dãy số có vô hạn số. Vì bạn không nói rõ là làm trong ngôn ngữ nào do đó mình sẽ nói cách làm chung nhất cho tất cả ngôn ngữ.
Cách làm là bạn sử dụng vòng lặp vô hạn lần trên dãy số có vô hạn phần tử, sau vô hạn lần lặp bạn sẽ tìm được số 2019 trong dãy số đã cho.
VD:
Java

class Numbers implements Iterable<Integer> {
  public Iterator<Integer> iterator() {
    return new RandomNumIterator();
  }
  
  private class RandomNumIterator implements Iterator<Integer> {
    Random random = new Random();

    public boolean hasNext() {
      return true;
    }
    
    public Integer next() {
      return random.nextInt(9999);
    }
  }
}

Numbers numbers = new Numbers(); // Number là 1 class implement Iterable<Integer>
for (Integer i : numbers) {
  if (i == 2019) {
    return 2019;
  }
}

Python

def num_gen():    # Tạo 1 dãy số vô hạn phần tử
  while True:
    yield random.randint(0, 9999)

for i in num_gen():  # Duyệt tìm số 2019
  if i == 2019:
    return 2019
3 Likes
\{ 0, 1, 2, 9 \}.
4 Likes
s_1 = 51\\ s_2 = 5153\\ s_3 = 515356\\ \dots\\ s_n = 515356\dots x\\ |s_k| = 2019 \Rightarrow |s_{k-1}| < |s_k| = |515356\dots x| < |s_{k+1}|

Bài toán trở nên rất đơn giản, chỉ cần tìm x.

Tìm x
print("https://oeis.org/search?q=51%2C53%2C56&language=english&go=Search")
print("SGFwcHkgQmlydGhkYXkgQWliYS1jaGFuIQ==")
4 Likes

Có phải ý bạn là tìm ra giá trị của số ở vị trị thứ 2019?

f(n) = \left\{ \begin{matrix} 51 & n=1, \\ f(n-1) + n &n > 1. \end{matrix}\right.

Dùng vòng lặp hoặc đệ quy nha.

3 Likes

Cái đề bài này là tìm ra số thứ 2019 hay số 2019 là thứ tự bao nhiêu vậy ?

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?