Ngành Hệ thống thông tin có khó xin việc không?

Em năm nay học năm 3 ngành Hệ thống thông tin (không biết ở trường khác gọi ngành này tên gì :)) ).
Không biết ở đây có ai học ngành này không. Em thấy ngành này chắc ra trường khó xin việc. Có ai cho em lời khuyên với

Em dùng công cụ tìm kiếm trên diễn đàn mình. Tìm với từ khóa hệ thông thông tin. Anh thấy có nhiều bạn nói về đề tài này rồi. Anh sẽ đóng topic này sau 2 tiếng nữa.

1 Like

This topic was automatically closed after 2 hours. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?